องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ตัวอย่าง เช่น

                            1. ด้านการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การค้นหาข้อมูลทางด้านการศึกษาง่ายขึ้น  และกว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดผู้เรียนมีความสะดวกมากขึ้นในการค้นคว้างานวิจัยต่างๆได้

                            2. การดำรงชีวิต   ทำให้มีความคล่องตัวและความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกับกิจกรรมต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน  หรือใช้เวลาน้อยลง  เป็นต้น

                            3. การดำเนินธุรกิจ  ทำให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจได้มากขึ้น อย่างรวดเร็ว  ทำให้มีการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันกับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา  ส่งประโยชน์ให้ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                                     และทันสมัยได้อย่างดี

                          4. อัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว   เพราะการติดต่อสื่อสารที่เจริญก้าวหน้า และ ทันสมัยในปัจจุบัน  จึงทำให้โลกของเราไร้พรมแดนได้มากขึ้นในโลกความเป็นจริง

                            5. ระบบการทำงาน   เพราะจะต้องมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นและงานบางอย่างที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ก็มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีสารสนเทศ