ประโยชน์สารสนเทศ

ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตขงอคนเกือบทุกระดับ ซึ่งบทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
 
1. ทำให้เกิดคุณภาพในชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสะดวกสบายในชีวิตยิ่งมากขึ้น จากสิ่งอำนวยความสะดวกจากสิ่งต่าง ๆ
2. ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมเป็นอย่างมาก และเกิดการกระจายโอกาส เช่น การใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านจานดาวเทียม ทำให้เด็กที่อยู่ในชนบทหรือเด็กที่อยู่ในถิ่นถุรกันดารได้มีโอกาสได้รับการเรียนรู้เหมือนเด็กที่อยู่ในเมืองได้เช่นกัน
3. ทำให้เกิดสื่อการเรียนการสอนสิ่งต่างๆได้มากขึ้น เช่น การใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในห้องเรียนเป็นอย่างมากขึ้น เป็นต้น
4. ทำให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น เช่น การรวบรวมข้อมูลเรื่องคุณภาพในแม่น้ำลำคลองต่างๆ เพื่อนำมาตรวจวัดมลภาวะ แล้วดำเนินการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
5. ทำให้เกิดระบบป้องกันความปลอดภัยจากประเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์มาควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ หรือระบบป้องกันภัยจากสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ เป็นต้น

6.ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา มีความสะดวกสบายในการติดต่อหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

7.  สามารถเพิ่มช่องทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนให้มากขึ้น
8. ลดแรงงานคนในการทำงานต่าง ๆ เช่น ควบคุมการผลิต และช่วยในการคำนวน
9. เป็นแหล่งความบันเทิงสนุกสนานในสังคมเป็นส่วน
10.ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต