เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัพเครือข่ายยูนิเน็ตสถานศึกษา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย ระหว่าง สกอ.กับมหาวิทยาลัย 21 แห่ง โดยรศ.สมศักดิ์ มิตะถา

Read more